درباره ما

درباره ما

شركت مهندسين مشاور آبسار فارس در سال 1382 با هدف اوليه انجام خدمات فني و مهندسي در تخصص هاي مهندسي آب ومحيط زيست تشكيل گرديده است .اين شركت از زمان تشكيل تا كنون طرح هاي گوناگوني را در زمينه هاي مختلف شامل مطالعات منابع آب ، تاسيسات آب و فاضلاب ، بندهاي كوچك ، آبياري و زهكشي و آبخيزداري انجام داده است .

شركت مهندسين مشاور آبسار فارس در چهار تخصص از گروه مهندسي آب به شرح زير در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشخيص صلاحيت گرديده است .

  • پايه سه تخصصي شبكه هاي آبياري و زهكشي با تعداد چهار كار مجاز
  • پايه سه تخصصي سد سازي با تعداد چهار كار مجاز
  • پايه دو تخصصي تاسيسات آب و فاضلاب با تعداد پنج كار مجاز
  • پايه سه تخصص كشاورزي، دامپروري و منابع طبيعي با تعداد چهار كار مجاز

اين شركت در انجام پروژه‌ها به روش طرح و ساخت به شرح ذيل تشخيص صلاحيت و رتبه‌ بندي شده است:

پايه پنج پيمانكاري طرح و ساخت (آب ـ سدسازي و سازه‌هاي آبي )
پايه پنج پيمانكاري طرح و ساخت (آب ـ آبياري و زهكشي)
پايه پنج پيمانكاري طرح و ساخت (آب ـ تاسيسات آب و فاضلاب)

 

سوابق ما

 

خط مشی ما